dimarts, 8 de juliol de 2014

Quin és aquest rostre: (versions de Bernard Noël, 14)
Aproximació 3

repel·leixen la memòria
tenen llavis d'infantesa
i perfils blaus
comparteixen l'avenir
com fa en l'aigua
el braç del nedador 

diuen no mai més
s'envolten d'una llum
són la causa immediata
del massa tost
del massa tard

repoussent la memoire / ont des levres d'enfance / et des profils bleus / partagent l'aqvenir / com fait à l'eau / le bras du nageur  //  disent jamais plus / s'environnent d'une lumière / sont la cause immédiate / du prop tôt / du trop tard


(Bernard NoëlL'ombre du doubleII. Quel est ce visage, Approche, 3)